LRT organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) organizuoja dainų vaizdo klipų konkursą „KlipVid“ (toliau – Konkursas).
2. Konkursas skirtas talentingų dainų autorių, profesionalių muzikantų ir videomenininkų kūrybai skatinti, lietuviškos muzikos profesiniam lygiui bei prestižui kelti.
3. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolesnio dainų skleidimo viešojoje erdvėje
tvarką.
4. Konkurso dalyviai – Konkurse dalyvaujantys autoriai ir atlikėjai (fizinis asmuo ar asmenų grupė, kolektyvas) (toliau – dalyviai).
5. LRT organizacinė komanda toliau taisyklėse vadinama organizatoriumi arba LRT.

II. KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

6. Organizatorius įsipareigoja:
6.1. Viešai skelbti informaciją apie Konkurso eigą LRT televizijos programoje „Labas rytas, Lietuva!“, portale LRT.LT, „Facebook“ profiliuose, LRT radijo programose.
6.2. Parengti Konkurso vertinimo sistemą ir sudaryti komisiją.
6.3. Objektyviai vertinti ir atrinkti gautus dainų vaizdo klipų įrašus.
6.4. Piniginėmis premijomis bei padėkos raštais apdovanoti daugiausia komisijos balų surinkusius dalyvius.
6.5. Skirti specialų prizą daugiausia publikos palaikymo specialiu balsavimu portale LRT.LT sulaukusiam dalyviui.
6.6. Informuoti prizų laimėtojus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio fakto paaiškėjimo dienos.

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

7. Konkurse dalyvauti ir varžytis dėl geriausio metų vaizdo klipo, geriausio metų režisieriaus, metų debiuto nominacijų bei papildomoje kategorijoje (publikos simpatijos) gali visi
norintys.
8. Dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkursą, nuostatų.
9. Neišskiriant vieno kurio nors konkretaus populiariosios muzikos stiliaus, dalyviams suteikiama laisvė atskleisti kūrybinius sumanymus savitai, profesionaliai ir šiuolaikiškai.

10. Dalyvių amžius neribojamas.
11. Dalyvių skaičius neribojamas.
12. Dalyvis privalo pateikti organizatoriui techniškai tvarkingą dainos vaizdo įrašą, atitinkantį aukštus garso bei vaizdo įrašams keliamus reikalavimus, dainos tekstą, tikslius savo duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, tel. numerį.
13. Pateikdamas vaizdo klipą Konkursui dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio klipo autorių ir gretutinės turtinės teisės, bei perduoda organizatoriui neišimtinę teisę transliuoti dainų vaizdo įrašus LRT televizijos programose, viešai skelbti juos specialiuose kino teatrų seansuose, taip pat padaryti juos viešai prieinamus portalo www.lrt.lt, LRT „Youtube“ paskyroje, neribojant transliacijų/viešo paskelbimo/padarymo viešai prieinamais skaičiaus ir termino, išskyrus atvejus, kai dalyvis, praėjus 6 mėnesiams nuo Konkurso nugalėtojų paskelbimo, paprašo pašalinti jo vaizdo klipą iš LRT „Youtube“ paskyros.
14. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamo dainos vaizdo įrašo turinys ir forma bei jo transliacija LRT televizijos programose atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kt.) ir nepažeis autorių, gretutinių ar bet kurių kitų bet kurio asmens turtinių ir / ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktame klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei transliuotas dainos vaizdo įrašo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju dalyvis įsipareigoja kompensuoti LRT patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo / garantijos nevykdymo / neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.
15. Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, pateikęs Konkurso reikalavimų neatitinkantį vaizdo įrašą arba pateikęs jį po 2017 m. gruodžio 10 d., Konkurse nedalyvauja.

IV. REIKALAVIMAI DAINOS VAIZDO KLIPUI

16. Dainos tekstas gali skambėti bet kokia kalba. Dainos vaizdo klipe būtinai turi skambėti originalus vokalas, t. y. vaizdo klipe negalima panaudoti kito (-ų) atlikėjo (-ų) fonogramos.
17. Dainos autorių skaičius neribojamas, daina gali būti kolektyvinės kūrybos rezultatas.
18. Jei dainos vaizdo klipas organizatoriaus manymu pažeidžia Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio įstatymą bei kt.), LRT pasilieka teisę jo netransliuoti per televiziją.
19. Konkursui teikiamas dainos vaizdo klipas turi būti originalus ir niekur nepublikuotas iki 2016 m. lapkričio 21 dienos (imtinai).
20. Vaizdo klipo trukmė – iki 6 min.
21. Vaizdo klipo pradžioje ar pabaigoje negali būti titrų su kūrėjų sąrašu.
22. Vaizdo klipo kokybės reikalavimai: vaizdo formatas 16:9, garso ir vaizdo kokybė – kuo aukštesnė, pageidautina HD formatu.

V. KONKURSO ETAPAI

23. Pirmas etapas 2017-10-20.
23.1. Konkurso taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurtas dainos vaizdo klipas, paskelbimas ir su Konkurso organizavimu susijusios reklaminės medžiagos sklaida per LRT, portale www.lrt.lt
24. Antras etapas 2017-10-20–2017-12-10.
24.1. Dalyvių ir vaizdo klipų registracija.
24.2. Dalyviai portale www.lrt.lt užpildo privalomą anketą, kurioje pateikia nuorodą į savo vaizdo klipą. Taip pat nurodo muzikos, teksto, aranžuotės autorius, kūrybinę filmavimo grupę, trumpą atlikėjo bei videomenininko kūrybinės biografijos aprašą.
24.3. Gavęs anketą, organizatorius nė vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimą dalyviui, ar jo pateiktas vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės ir kitus reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui. Gavęs organizatoriaus pranešimą, kad jo vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės ir kitus reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui, dalyvis siunčia savo vaizdo klipą organizatoriui.
25. Trečias etapas Vaizdo klipų atranka.
25.1. Nuo 2017-12-12 iki 2018-01-07 vaizdo klipai publikuojami internete, vyksta komisijos ir interneto lankytojų balsavimas.
25.2. Vaizdo įrašus vertina komisijos nariai ir interneto lankytojai:
25.2.1. Geriausią metų vaizdo klipą, geriausią režisierių bei geriausią metų debiutą nominacijas renka komisija.
25.2.2. Kam skirti papildomą prizą – publikos simpatiją, sprendžia LRT portalo lankytojai. Tuo atveju, jei keli vaizdo klipai pelno vienodą balų skaičių, kam skirti papildomą prizą, sprendžia komisija.
26. Finalas.
26.1. 2018 m. sausio 11 d. skelbiami Konkurso nugalėtojai. Susumavus komisijos balsavimo rezultatus, atrenkami aukščiausiais balais įvertinti vaizdo klipai. Dalyviai apie tai informuojami el. paštu ar telefonu.
26.2. Vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia organizatorius, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius sumoka prizo laimėtojas. Prizinis fondas – 6 500 (šeši tūkstančiai penki šimtai) eurų. Geriausio metų vaizdo klipo nugalėtojui atitenka 2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) eurų. Geriausiam metų režisieriui – 1 500 (tūkstantis penki šimtai) eurų, Geriausio metų debiuto nugalėtojui – 1 500 (tūkstantis penki šimtai) eurų. Publikos simpatijos prizo suma – 1 000 (tūkstantis) eurų.

VI. KONKURSO EIGA

27. Informacija apie Konkursą skelbiama portale www.lrt.lt ir LRT televizijos ir radijo programose.
28. Konkurso pradžia ir Taisyklės skelbiamos 2017 m. spalio 20 d. portale www.lrt.lt.
29. Vaizdo įrašas turi būti pateiktas LRT iki 2017 m. gruodžio 10 d.
30. Priklausomai nuo vaizdo klipų skaičiaus, įrašų techninės būklės, komisija pasilieka teisę keisti pirmajam Konkurso etapui skirtą laiką, apie tai informuodama dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.
31. Finalas – Konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas 2018 m. sausio 11 d. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, Konkurso komisija pasilieka teisę keisti finalo datą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, apie tai informuodamas dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.
33. Dalyvavimas Konkurse dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu.
34. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
35. Jei Konkurse dalyvauja ir nugali jaunesnis kaip 18 metų asmuo, prizą jis turi atsiimti su vienu iš tėvų ar globėju.
36. Prizą laimėtojas privalo atsiimti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą dienos.
37. Prizas įteikiamas tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, studento pažymėjimą ar kt.).
38. Komisija turi teisę įsteigti papildomų prizų.
39. Laimėtojas, nesusisiekęs su organizatoriumi ir/arba neatvykęs į LRT adresu S. Konarskio g. 49, Vilnius, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą dienos, netenka teisės gauti prizą.
40. Komisijos nariai bei jų šeimos nariai Konkurse dėl Geriausio metų vaizdo klipo, Geriausio metų režisieriaus bei Geriausio metų debiuto prizų dalyvauti negali.