LRT organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) organizuoja dainų vaizdo klipų konkursą „KLIPVID“ (toliau – Konkursas).
2. Konkursas skirtas talentingų dainų autorių, profesionalių muzikantų ir videomenininkų kūrybai skatinti.
3. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolesnio dainų skleidimo viešojoje erdvėje tvarką.
4. Konkurso dalyviai – Konkurse dalyvaujantys autoriai ir atlikėjai (fizinis asmuo ar asmenų grupė, kolektyvas) (toliau – dalyviai).
5. LRT organizacinė komanda toliau Taisyklėse vadinama organizatoriumi arba LRT.

II. KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

6. Organizatorius įsipareigoja:
6.1. Viešai skelbti informaciją apie Konkurso eigą LRT televizijos programoje „Labas rytas, Lietuva!“, portale LRT.LT, „Facebook“ paskyrose, LRT radijo programose.
6.2. Parengti Konkurso vertinimo sistemą ir sudaryti komisiją.
6.3. Objektyviai vertinti ir atrinkti gautus dainų vaizdo klipų įrašus.
6.4. Piniginėmis premijomis bei padėkos raštais apdovanoti daugiausia komisijos balų surinkusius dalyvius.
6.5. Skirti prizą daugiausia publikos palaikymo specialiu balsavimu portale LRT.LT sulaukusiam dalyviui.
6.6. Informuoti prizų laimėtojus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio fakto paaiškėjimo dienos.

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

7. Konkurse dalyvauti ir varžytis dėl geriausio vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios kinematografijos, geriausios koncepcijos bei papildomoje kategorijoje (publikos simpatijos) gali visi norintys.
8. Dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkursą, nuostatų.
9. Neišskiriant vieno kurio nors konkretaus populiariosios muzikos stiliaus, dalyviams suteikiama laisvė atskleisti kūrybinius sumanymus savitai, profesionaliai ir šiuolaikiškai.
10. Dalyvių amžius neribojamas.
11. Dalyvių skaičius neribojamas.
12. Užpildęs registracijos anketą, dalyvis organizatoriui pateikia nuorodą į „YouTube“ platformoje paskelbtą vaizdo klipą. Paskelbtas vaizdo klipas privalo būti techniškai tvarkingas, atitinkantis aukštus garso bei vaizdo įrašams keliamus reikalavimus.
12.1. Dalyvis, keldamas vaizdo įrašą į „YouTube“ platformą, pavadinime turi nurodyti atlikėjo (-ų) bei dainos pavadinimą, o aprašyme nurodyti vaizdo įrašo kūrybinę grupę, dainos teksto bei muzikos autorių (-ius).
12.2. Organizatorius turi teisę paprašyti atsiųsti vaizdo klipą be titrų.
13. Registruodamas klipą Konkursui, dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio klipo autorių ir gretutinės turtinės teisės, bei suteikia organizatoriui neišimtinę teisę transliuoti dainų vaizdo įrašus LRT televizijos programose, viešai skelbti juos specialiuose kino teatrų seansuose, vaizdo klipus naudoti Konkurso reklaminiais tikslais, taip pat padaryti juos viešai prieinamus portale www.lrt.lt, LRT „YouTube“ paskyroje, neribojant transliacijų / viešo paskelbimo / padarymo viešai prieinamus skaičiaus ir termino.
14. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamo dainos vaizdo įrašo turinys ir forma bei jo transliacija LRT televizijos programose atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kt.) ir nepažeis autorių, gretutinių ar bet kurių kitų bet kurio asmens turtinių ir / ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktame klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei transliuotas dainos vaizdo įrašo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju dalyvis įsipareigoja kompensuoti LRT patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo / garantijos nevykdymo / neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.
15. Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, pateikęs vaizdo klipo vaizdo ir garso kokybės reikalavimų neatitinkantį vaizdo įrašą arba pateikęs jį po 2019 m. sausio 8 d., Konkurse nedalyvauja.

IV. REIKALAVIMAI DAINOS VAIZDO KLIPUI

16. Dainos tekstas gali skambėti bet kokia kalba. Dainos vaizdo klipe būtinai turi skambėti originalus vokalas, t. y. vaizdo klipe negalima panaudoti kito (-ų) atlikėjo (-ų) fonogramos.
17. Dainos autorių skaičius neribojamas, daina gali būti kolektyvinės kūrybos rezultatas.
18. Jei dainos vaizdo klipas organizatoriaus pagrįstu manymu pažeidžia Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą bei kt.), LRT pasilieka teisę jo netransliuoti per televiziją.
19. Konkursui teikiamas dainos vaizdo klipas turi būti originalus ir niekur nepublikuotas iki 2017 m. gruodžio 10 dienos (imtinai).
20. Vaizdo klipe negalima naudoti medžiagos iš kito audiovizualinio kūrinio.
21. Vaizdo klipo kokybės reikalavimai: vaizdo formatas 16:9, garso ir vaizdo kokybė – kuo aukštesnė, pageidautina HD formatu.

V. KONKURSO ETAPAI

22. Pirmas etapas. Startas ir vaizdo klipų registracija 2018-11-27–2019-01-08.
22.1. Konkurso taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurtas dainos vaizdo klipas, paskelbimas ir su Konkurso organizavimu susijusios reklaminės medžiagos sklaida per LRT, portale www.lrt.lt.
22.2. Dalyvių ir vaizdo klipų registracija.
22.3. Dalyviai portale www.lrt.lt užpildo privalomą anketą, kurioje pateikia nuorodą į savo vaizdo klipą. Taip pat nurodo muzikos, teksto, aranžuotės autorius, kūrybinę filmavimo grupę, trumpą atlikėjo bei videomenininko kūrybinės biografijos aprašą.
22.4. Gavęs anketą, organizatorius nė vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia pranešimą dalyviui, ar jo pateiktas vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui. Gavęs organizatoriaus pranešimą, kad jo vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui, dalyvis, organizatoriaus prašymu, turi atsiųsti savo vaizdo klipą.

23. Antras etapas. Vaizdo klipų publikavimas ir balsavimas.
23.1. Nuo 2019-01-15 iki 2019-02-12 vaizdo klipai publikuojami internete, vyksta komisijos ir interneto lankytojų balsavimas.
23.2 Iš Konkursui pateiktų vaizdo įrašų geriausio vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios kinematografijos bei geriausios koncepcijos nominacijoms organizatorius atrenka geriausius vaizdo klipus ir atrinktus klipus perduoda vertinimo komisijai.
23.3. Vaizdo įrašus vertina komisijos nariai ir interneto lankytojai:
23.3.1. Geriausio vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios kinematografijos bei geriausios koncepcijos nominantus renka komisija.
23.3.2. Kam skirti papildomą prizą – publikos simpatiją, sprendžia LRT.lt portalo lankytojai. Tuo atveju, jei keli vaizdo klipai pelno vienodą balų skaičių, kam skirti papildomą prizą, sprendžia komisija.
23.3.3.  Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA nepriklausomai nuo Konkurso komisijos narių nuomonių renka klipą, kurį apdovanoja papildomai savo pačios įsteigtu 1 000 Eur (tūkstančiu eurų) vertės prizu.

24. Finalas.
24.1. 2019 m. vasario 21 d. skelbiami Konkurso nugalėtojai. Susumavus komisijos balsavimo rezultatus, atrenkami aukščiausiais balais įvertinti vaizdo klipai. Dalyviai apie tai informuojami el. paštu ar telefonu.
24.2. Vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia organizatorius, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius sumoka prizo laimėtojas. Prizinis fondas – 6 500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų). Geriausio vaizdo klipo nugalėtojui atitenka 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų), geriausiam režisieriui – 1 500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų), geriausiam kinematografijos kūrėjui – 1 000 Eur (tūkstantis eurų), geriausios koncepcijos autoriui — 1 000 Eur (tūkstantis eurų). Publikos simpatijos prizo suma – 1 000 Eur (tūkstantis eurų). Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA papildomai įsteigia ir įteikia 1 000 Eur (tūkstančio eurų) vertės prizą savo nuožiūra išrinktam geriausiam Konkurso vaizdo klipo nugalėtojui;

VI. KONKURSO EIGA

25. Informacija apie Konkursą skelbiama portale www.lrt.lt , LRT televizijos ir radijo programose.
26. Konkurso pradžia ir Taisyklės skelbiamos 2018 m. lapkričio 27 d. portale www.lrt.lt.
27. Vaizdo įrašas turi būti pateiktas LRT iki 2019 m. sausio 8 d.
28. Priklausomai nuo vaizdo klipų skaičiaus, įrašų techninės būklės, komisija pasilieka teisę keisti pirmajam Konkurso etapui skirtą laiką, apie tai informuodama dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.
29. Finalas – Konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas 2019 m. vasario 21 d. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, Konkurso komisija pasilieka teisę keisti finalo datą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, apie tai informuodamas dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.
31. Dalyvavimas Konkurse dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu.
32. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
33. Gavęs iš organizatoriaus pranešimą apie laimėjimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos laimėtojas privalo susisiekti su organizatoriumi.
34. Komisija turi teisę įsteigti papildomų prizų.
35. Laimėtojas, nesusisiekęs su organizatoriumi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos, netenka teisės gauti prizą.
36. Komisijos nariai bei jų šeimos nariai Konkurse dalyvauti negali.