LRT organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) organizuoja muzikinių vaizdo klipų konkursą „KLIPVID“ (toliau – Konkursas).
2. Konkursas skirtas skatinti talentingų muzikinių vaizdo klipų autorių, profesionalių muzikantų ir videomenininkų kūrybą.
3. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, reikalavimus Konkurso dalyviams, Konkurso organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolimesnio muzikinių vaizdo klipų skleidimo viešojoje erdvėje tvarką.
4. Konkurso dalyviai – Konkurse dalyvaujantys autoriai ir atlikėjai (fizinis asmuo ar asmenų grupė, kolektyvas) (toliau – Dalyviai).
5. LRT organizacinė komanda toliau Taisyklėse vadinama Organizatoriumi arba LRT.

II. KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

6. Organizatorius įsipareigoja:
6.1. Pagal galimybes viešai skelbti informaciją apie Konkurso eigą LRT TELEVIZIJOS bei LRT PLIUS laidose, portale LRT.lt, LRT socialinių tinklų paskyrose, LRT radijo programose.
6.2. Parengti Konkurso vertinimo sistemą ir sudaryti komisiją.
6.3. Vertinti ir atrinkti gautus muzikinių vaizdo klipų įrašus.
6.4. Piniginėmis premijomis apdovanoti daugiausia komisijos balų surinkusius Dalyvius.
6.5. Skirti prizą daugiausia publikos palaikymo specialiu balsavimu portale LRT.lt sulaukusiam Dalyviui.
6.6. Informuoti prizų laimėtojus apie laimėjimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėjimo fakto paaiškėjimo dienos.

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

7. Konkurse dalyvauti ir varžytis 6-iose kategorijose – „Geriausias metų vaizdo klipas“, „Geriausias metų režisierius“, „Geriausias metų kinematografijos kūrėjas“, „Geriausios koncepcijos autorius“, „Publikos simpatija“, „Išradingiausias metų „COVID-eo“ – gali Lietuvos Respublikos piliečiai.
8. Nominacijai „Išradingiausias metų „COVID-eo“ teikiami muzikiniai vaizdo klipai turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. (imtinai), niekur nepublikuoti ir atitikti Konkurso Taisykles. Ši nominacija skirta įvertinti muzikinių vaizdo klipų kūrėjų kūrybiškumą, kuriant muzikinius vaizdo klipus COVID-19 pandemijos akivaizdoje.
9. Dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkursą, nuostatų.
10. Neišskiriant vieno kurio nors konkretaus muzikos stiliaus, Dalyviams suteikiama laisvė atskleisti kūrybinius sumanymus savitai, profesionaliai ir šiuolaikiškai.
11. Dalyvių amžius neribojamas.
12. Norėdami dalyvauti Konkurse, Konkurso Dalyviai privalo užpildyti anketą ir pateikti šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. LRT taps šių asmens duomenų valdytoju ir tvarkys juos Konkurso administravimo ir susisiekimo su Konkurso nugalėtojais tikslu. Asmens duomenys bus tvarkomi viso Konkurso metu, kol paskelbiami Konkurso nugalėtojai. Konkurso nugalėtojų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas ir tel. nr.) LRT saugos iki prizų įteikimo. Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.). Asmenys, davę sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo gali jį bet kada atšaukti, kreipdamiesi elektroniniu paštu klipvid@lrt.lt, tačiau tai kartu reikš ir vaizdo klipo pašalinimą iš Konkurso.
13. Norėdami dalyvauti Konkurse, jaunesni nei 14 metų Konkurso Dalyviai ir jų tėvai/globėjai privalo užpildyti anketą ir pateikti šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr. LRT taps šių asmens duomenų valdytoju ir tvarkys juos Konkurso administravimo ir susisiekimo su Konkurso nugalėtojais tikslu. Leisdamas savo vaikui dalyvauti šiame Konkurse, vienas iš tėvų/globėjų patvirtina, kad perskaitė šias sąlygas bei susipažino su tuo, kaip LRT tvarko jų ir jų vaiko asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi viso Konkurso metu, kol paskelbiami Konkurso nugalėtojai. Konkurso nugalėtojų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr.) LRT saugos iki prizo įteikimo. Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.). Asmenys, davę sutikimą dėl jų ir jų vaikų asmens duomenų tvarkymo gali jį bet kada atšaukti, kreipdamiesi elektroniniu paštu klipvid@lrt.lt, tačiau tai kartu reikš ir vaizdo klipo pašalinimą iš Konkurso.
14. Dalyvių skaičius neribojamas.
15. Atlikėjai ir klipų kūrėjai gali pateikti daugiau nei vieną klipą, atitinkantį Konkurso Taisykles.
16. Užpildęs registracijos anketą, Dalyvis Organizatoriui pateikia nuorodą į „YouTube“ ar kitoje viešai prieinamoje vaizdo įrašų platformoje patalpintą vaizdo klipą. Patalpintas vaizdo klipas privalo būti techniškai tvarkingas, atitinkantis aukštus garso bei vaizdo įrašams keliamus reikalavimus.
16.1. Dalyvis, keldamas vaizdo įrašą į „YouTube“ ar kitą viešai prieinamą vaizdo įrašų platformą, pavadinime turi nurodyti atlikėjo (-ų) bei dainos pavadinimą.
16.2. Gavęs Organizatoriaus pranešimą, kad jo vaizdo įrašas yra tinkamas Konkursui, Dalyvis, Organizatoriui paprašius, turi atsiųsti savo vaizdo klipą dokumentų dalijimosi platformomis, kuriose nebūtų apribotos atsisiuntimo teisės („WeTransfer“ ar kt.).
16.3. Atsiųstame vaizdo klipe negali būti paslėptos reklamos. Paslėpta reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo pavadinimą ar veiklą, prekių ženklą, pateikiama tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją sumokama ar kitaip atsilyginama.
17. Registruodamas klipą Konkursui, Dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio klipo autorių ir gretutinės turtinės teisės bei suteikia Organizatoriui neišimtinę teisę transliuoti muzikinius vaizdo įrašus LRT televizijos programose, viešai skelbti juos specialiuose kino teatrų seansuose, portale www.lrt.lt, LRT socialinių tinklų paskyrose („YouTube“, „Facebook“ ir/ar kt.), vaizdo klipus naudoti Konkurso reklaminiais tikslais, neribojant transliacijų/viešo paskelbimo/padarymo viešai prieinamais skaičiaus ir termino.
18. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamo muzikinio vaizdo įrašo turinys ir forma bei jo transliacija LRT televizijos programose atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kt.) ir nepažeis autorių, gretutinių ar bet kurių kitų bet kurio asmens turtinių ir/ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktame klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei transliuotas dainos vaizdo įrašo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju Dalyvis įsipareigoja kompensuoti LRT patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo/garantijos nevykdymo/neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.
19. Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, pateikęs vaizdo klipo vaizdo ir garso kokybės reikalavimų, Taisyklių neatitinkantį vaizdo įrašą arba pateikęs jį po 2021 m. sausio 6 d. 24 val. 00 min. (imtinai), Konkurse nedalyvauja.

IV. REIKALAVIMAI DAINOS VAIZDO KLIPUI

20. Dainos tekstas gali skambėti bet kokia kalba. Vokalas turi būti originalus, t. y. vaizdo klipe negalima panaudoti kito (-ų) atlikėjo (-ų) fonogramos. Organizatorius neatsako už muzikinių klipų, pateiktų Konkursui, atliekamų dainų Autorių ir Gretutinių teisių pažeidimus. Konkurso Dalyvis pats prisiima atsakomybę gauti iš muzikiniame klipe atliekamų dainų žodžių ir/ar muzikos autorių sutikimus panaudoti jų kūrinius.
21. Dainos autorių skaičius neribojamas, daina gali būti kolektyvinės kūrybos rezultatas.
22. LRT pasilieka teisę per televiziją transliuoti ne visus Konkurse dalyvaujančius klipus.
23. Konkursui teikiamas muzikinis vaizdo klipas turi būti originalus ir iki 2020 m. sausio 9 dienos (imtinai) niekur nepublikuotas. Nominacijai „Išradingiausias metų „COVID-eo“ teikiami muzikiniai vaizdo klipai turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. (imtinai), niekur nepublikuoti ir atitikti Konkurso Taisykles.
24. Konkursui teikiamas muzikinis klipas turi būti originalia daina, muzikiniu kūriniu paremtas vaizdinis apipavidalinimas, turintis siužetą.
25. Vaizdo klipe negalima naudoti medžiagos iš kito audiovizualinio kūrinio, pvz., kino filmo ar pan.
26. Vaizdo klipo kokybės reikalavimai: garso ir vaizdo kokybė – kuo aukštesnė, pageidautina HD formatu. Atrinkti ir Konkurse dalyvaujantys vaizdo klipai bus keliami į LRT mediateką. Į LRT mediateką keliamų vaizdo įrašų formatas yra 16:9. Visi į mediateką keliami Dalyvių klipai bus konvertuojami tokiais parametrais: 1920×1080 pixels, 25 fps, 3.5 MB/s video bitrate, 192 KB/s audio bitrate, 48 kHz.

V. KONKURSO ETAPAI

27. Pirmasis etapas. Konkurso pradžia ir vaizdo klipų registracija nuo 2020-11-10 iki 2021-01-06:
27.1. Konkurso Taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurtas muzikinis vaizdo klipas, paskelbimas ir su Konkurso organizavimu susijusios reklaminės medžiagos sklaida per LRT, vyks svetainėje klipvid.lrt.lt.
27.2. Dalyvių ir muzikinių vaizdo klipų registracija vyksta nuo 2020 lapkričio 10 d. iki 2021 m. sausio 6 d. 24 val. 00 min. (imtinai).
27.3. Dalyviai svetainėje klipvid.lrt.lt užpildo privalomą anketą, kurioje pateikia nuorodą į savo vaizdo klipą. Taip pat nurodo muzikos, teksto, aranžuotės autorius, kūrybinę filmavimo grupę, trumpą atlikėjo bei videomenininko kūrybinės biografijos aprašą. Gavęs anketą, Organizatorius nė vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia pranešimą Dalyviui, ar jo pateiktas vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui.
27.4. Gavęs Organizatoriaus pranešimą, kad jo vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui, Dalyvis turi atsiųsti savo vaizdo klipą, naudodamasis dokumentų dalijimosi platformomis.
27.5. Organizatorius, gavęs klipą ir įvertinęs jo tinkamumą Konkursui, jį patalpina klipvid.lrt.lt svetainėje.
28. Antrasis etapas. Vaizdo klipų publikavimas ir balsavimas nuo 2021-01-18 iki 2021-02-08:
28.1. Nuo 2021 m. sausio 18 d. iki 2021 vasario 8 d. vaizdo klipus vertina komisija, svetainėje klipvid.lrt.lt vyksta interneto lankytojų balsavimas.
28.2. Organizatorius atrenka geriausius muzikinius vaizdo klipus iš Konkursui pateiktų vaizdo įrašų šioms nominacijoms: „Geriausias metų vaizdo klipas“, „Geriausias metų režisierius“, „Geriausias metų kinematografijos kūrėjas“, „Geriausios koncepcijos autorius“, „Išradingiausias metų „COVID-eo“ ir juos perduoda Konkurso vertinimo komisijai, kuri išrenka Konkurso nugalėtojus.
28.3. Kam skirti „Publikos simpatijos“ prizą, sprendžia portalo LRT.lt lankytojai.
28.3.1 Balsavimas vyksta prisijungus ir patvirtinus tapatybę per „Facebook“ ar „Google“ paskyrą. Balsuoti už tą patį vaizdo klipą iš vienos patvirtintos „Facebook“ ar „Google“ paskyros galima daugiausia 1 kartą per parą (24 val.).
28.3.2 Nedraudžiama atlikėjams ir kūrėjams skatinti savo gerbėjus balsuoti už jų kūrinį, tačiau draudžiama už tai žadėti ir skirti materialius prizus.
28.3.3 Tuo atveju, jei keli vaizdo klipai surenka po vienodą balsų skaičių, kam iš šių vaizdo klipų skirti papildomą prizą sprendžia komisija.
28.3.4 Įtarus nesąžiningą balsavimą, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti vaizdo klipą iš Konkurso.
28.4. Prieš prasidedant balsavimui, puslapyje klipvid.lrt.lt bus paskelbtos detalios balsavimo taisyklės.
29. Trečiasis etapas. Konkurso pabaiga – 2021 m. vasario mėnesį:
29.1. 2021 m. vasario pabaigoje skelbiami Konkurso nugalėtojai. Tiksli apdovanojimų ceremonijos data ir vieta bus paskelbta Konkurso eigoje, po 2020 m. lapkričio 10 d. Susumavus komisijos balsavimo rezultatus, atrenkami daugiausiai komisijos balų surinkę vaizdo klipai ir daugiausiai portalo LRT.lt lankytojų balsų sulaukęs vaizdo klipas.
29.2. Muzikinių vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia Organizatorius, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius sumoka prizo laimėtojas. Prizinis fondas – 6500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų ir 00 ct). „Geriausio metų vaizdo klipo“ nugalėtojui dovanojama 1500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų ir 00 ct). „Geriausiam metų režisieriui“ – 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct). „Geriausiam metų kinematografijos“ kūrėjui – 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct). „Geriausios koncepcijos“ autoriui — 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct). „Publikos simpatijos“ nugalėtojui – 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct). „Išradingiausiam metų „COVID-eo“ – 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct).

VI. KONKURSO EIGA

30. Informacija apie Konkursą skelbiama svetainėje klipvid.lrt.lt, LRT televizijos bei radijo programose, LRT socialiniuose tinkluose.
31. Konkurso pradžia ir Taisyklės skelbiamos 2020 m. lapkričio 10 d., svetainėje klipvid.lrt.lt.
32. Muzikinis vaizdo klipas LRT privalo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m sausio 6 d. 24 val. 00 min. (imtinai). Klipai pateikti vėliau – Konkurse nedalyvauja.
33. Interneto lankytojų balsavimas „Publikos simpatijai“ išrinkti svetainėje klipvid.lrt.lt vyksta iki 2021 vasario 8 d. 24 val. 00 min. (imtinai).
34. Priklausomai nuo vaizdo klipų skaičiaus ir kitų aplinkybių komisija pasilieka teisę keisti pirmajam Konkurso etapui skirtą laiką, apie tai informuodama Dalyvius jų el. paštu ar telefonu, nurodytu registracijos formoje.
35. Konkurso pabaiga – Konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimai 2021 m. vasario pabaigoje. Konkurso komisija pasilieka teisę paskelbti tikslią Konkurso pabaigos datą vėliau, apie tai informavus visus Dalyvius el. paštu ar telefonu, nurodytu registracijos formoje.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso Taisykles, apie tai informuodamas Dalyvius jų nurodytu el. paštu.
37. Dalyvavimas Konkurse Dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu.
38. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
39. Gavęs iš Organizatoriaus pranešimą apie laimėjimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos laimėtojas privalo susiekti su Organizatoriumi. Tais atvejais, jei laimėtojas yra nepilnametis asmuo, su Konkurso Organzatoriumi turi susisiekti nepilnamečio asmens vienas iš tėvų/globėjas.
40. Organizatorius turi teisę įsteigti papildomus prizus.
41. Organizatorius bei Konkurso vertinimo komisija pasilieka teisę Dalyvių klipus perskirstyti kitai arba kitoms nominacijoms laimėti, jei bendru Organizatoriaus bei komisijos sutarimu pateiktam Dalyvio klipui yra didesnis potencialas laimėti kitoje/-ose kategorijoje/-ose, nei buvo pasirinkta, pildant Dalyvio anketą.
42. Kilus pagrįstiems įtarimams dėl sukčiavimo ir Taisyklių nesilaikymo, Organizatorius pasilieka teisę prizo nesteigti.
43. Laimėtojas, nesusisiekęs su Organizatoriumi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos, netenka teisės gauti prizą.
44. Komisijos nariai bei jų šeimos nariai Konkurse dėl geriausio metų vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios metų kinematografijos, geriausios metų koncepcijos, publikos simpatijos bei išradingiausio metų „COVID-eo“ prizų dalyvauti negali.
45. Konkurso Dalyvio registraciją vykdantis asmuo patvirtina, jog veikia grupės, muzikos, teksto autorių ar kitų registracijos formoje nurodytų asmenų vardu, yra gavęs jų sutikimą dalyvauti Konkurse ir pateikti jų asmens duomenis LRT Konkurso organizavimo tikslu. Registraciją vykdantis asmuo įsipareigoja, LRT pareikalavus, pateikti šių asmenų raštiškus sutikimus, o paaiškėjus jų nesant ir LRT patyrus žalą dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo įsipareigoja atlyginti visus LRT patirtus nuostolius.